Dienstenwijzer

Als financieel dienstverlener vallen wij onder het toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De AFM houdt toezicht op de financiële markten. Wij hebben vergunningen voor het optreden als gevolmachtigde  voor schadeverzekeringen.

Op grond van de Wet op het Financieel toezicht (Wft) verstrekken wij u graag de volgende informatie. De complete tekst van de Wft kunt u vinden op de website van de Autoriteit Financiële Markten www.afm.nl.  

Onze relatie met verzekeraars 
Wij zijn onafhankelijk in ons advies en onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat wij vrij zijn om te kiezen met welke verzekeraar wij zaken doen. Geen enkele bank of verzekeraar heeft een deelname in ons bedrijf.

Klachten
Wij willen graag dat u tevreden bent over De Waerdse Assuradeuren. Maar het kan zijn dat u dat niet bent. In dat geval horen wij dat graag en zullen we proberen samen met u tot een oplossing te komen, zoals ook staat vermeld in onze klachtenprocedure. Mocht uw klacht niet naar tevredenheid worden afgehandeld, dan kunt u schriftelijk een klacht indienen bij de directie.

De Waerdse Assuradeuren
t.a.v. de directie
Postbus 146
1700 AC Heerhugowaard

Wordt de klacht dan niet afdoende behandeld, dan kunt u zich wenden tot:

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD)
Postbus 93257
2509 AG  Den Haag
Telefoon: 0900-3552248

Internet: www.kifid.nl

Wat verwachten wij van u ?
Wij gaan ervan uit dat u ons volledig en juist informeert. Dit is in uw eigen belang. Mochten wij achteraf constateren dat de door u verstrekte informatie onjuist of onvolledig is geweest, dan kan dat gevolgen hebben voor de verzekering of een eventuele schadeuitkering.

Privacy
Wij gaan zorgvuldig om met de privacy van u als onze relatie, want voor ons  staat uw belang centraal. Wij gebruiken de door u verstrekte gegevens uitsluitend voor het doel waarvoor u ze ons hebt gegeven. Dit geldt zowel voor de wijze van archivering als voor het gebruik van deze gegevens. Wij houden ons aan de geldende regelgeving op het gebied van bescherming persoonsgegevens zoals in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) beschreven staat.